Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej muzeumostrowiec.pl.
Data publikacji strony internetowej: 2022-06-13; data ostatniej aktualizacji strony: 2022-06-13.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część zdjęć i grafik nie posiada opisów.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • część zdjęć i grafik została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia aktualnej deklaracji: 2024-03-26.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest
Kinga Niekurzak, możliwy kontakt mailowo – promocja@krzemionki.info lub telefonicznie – 41 260 55 51.

W zgłoszeniu podaj:
– swoje imię i nazwisko,
– swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
– dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
– opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba główna Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz jednocześnie oddziału Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki
Sudół 135a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 • Obiekt posiada poziom posadzki równy poziomowi wejścia.
 • Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych są wyznaczone i oznakowane.
 • Przepisy wewnętrzne dopuszczają wstęp na teren obiektu z psem asystującym.
 • Na terenie obiektu oraz online nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 • Do sal wystawowych jest możliwy wjazd wózkiem inwalidzkim. Wystawa jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Osoby z dysfunkcjami mają możliwość dotknięcia replik zabytków podczas zwiedzania wystawy stałej „Władcy Krzemienia”. Powstały napisy z zastosowaniem dużej czcionki i pisma Brajla. Trasa zwiedzania ekspozycji dostosowana jest do rozmiarów wózków inwalidzkich oraz nie występują na niej utrudnienia w postaci nierówności czy barier. Jest ona też udźwiękowiona. Wydzielone zostały strefy aktywne za pomocą farby z granulatem wyczuwalnym pod stopami. W kioskach multimedialnych umieszczono rozszerzoną wersję informacji o ekspozycji dla osób szczególnie zainteresowanych jej tematyką. Zastosowano w nich dużą czcionkę jako ułatwienie dla osób słabowidzących.
 • W budynku wystawowym dostępna jest toaleta dla niepełnosprawnych.
 • Zwiedzanie podziemnej trasy turystycznej: dostępny jest specjalny odcinek trasy, umożliwiający osobom na wózkach inwalidzkich zwiedzanie pradziejowych kopalń. W obrębie szybu Zenon dostępna jest winda, która umożliwia osobom mającym problem z poruszaniem się zjechanie do kopalni.

Siedziba oddziału Pałac Wielopolskich w Częstocicach
ul. Świętokrzyska 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 • Obiekt posiada poziom posadzki równy poziomowi wejścia.
 • Przepisy wewnętrzne dopuszczają wstęp na teren obiektu z psem asystującym.
 • Na terenie obiektu oraz online nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 • W budynku dostępna jest winda, która umożliwia przemieszczanie się pomiędzy trzema poziomami muzeum. Dostępne są również plany tyflograficzne, w tym jeden udźwiękowiony, gdzie można usłyszeć podstawowe informacje na temat zabytku i prac wykonanych podczas realizacji projektu.
To top