Projekty

„Wyposażenie sal wystawowych Pałacu Wielopolskich w Częstocicach w gabloty ekspozycyjne”

§ 2800 – dotacja celowa ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania „Wyposażenie sal wystawowych Pałacu Wielopolskich w Częstocicach w gabloty ekspozycyjne”

Kod budżetu zadaniowego  9.1.1.2. – Ochrona, udostępnianie, digitalizacja i popularyzacja zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym

Kwota dofinansowania – 200 000 zł

Czas realizacji zadania: lipiec – listopad 2022 r.

Zadanie „Wyposażenie sal wystawowych Pałacu Wielopolskich w Częstocicach w gabloty ekspozycyjne” zrealizowane przez Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim w efekcie pozwoliło na zakup niezbędnego, brakującego wyposażenia dla jednego z dwóch oddziałów Muzeum. Pałac Wielopolskich został w 2022 roku udostępniony publiczności po długiej przerwie spowodowanej gruntownym remontem obiektu. Możliwość uzupełnienia wyposażenia ekspozycyjnego o 46 nowych, jakościowych i nowoczesnych gablot pozwoliła na rozpoczęcie prac nad ofertą wystawienniczą oddziału – zarówno pod względem wystaw stałych, jak i czasowych. Pierwszą okazją do wykorzystania nowych gablot stała się wystawa „Ukraina przed wiekami” współorganizowana z Muzeum Archeologicznym w Krakowie.

„Obchody 100-lecia odkrycia kopalń krzemienia pasiastego w Krzemionkach”

§ 6220 – dotacja celowa ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania „Obchody 100-lecia odkrycia kopalń krzemienia pasiastego w Krzemionkach”

Kod budżetu zadaniowego  9.1.1.2. – Ochrona, udostępnianie, digitalizacja i popularyzacja zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym

Kwota dofinansowania – 200 000 zł

Czas realizacji zadania: lipiec – sierpień 2022 r.

W 2022 roku Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim świętuje wyjątkowy jubileusz – stulecie odkrycia pradziejowych wyrobisk górniczych w Krzemionkach. 19 lipca 1922 roku dokonał go Jan Samsonowicz – polski geolog i paleontolog, pracownik utworzonego w 1919 roku Państwowego Instytutu Geologicznego, profesor uniwersytetów we Lwowie i Warszawie, wieloletni kierownik Katedry Geologii Historycznej Uniwersytetu Warszawskiego, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk. Odkrycie kopalń krzemionkowskich dało początek wieloletnim staraniom o naukowe rozpoznanie oraz zapewnienie właściwej ochrony i warunków ekspozycji tego unikalnego dziedzictwa przeszłości. Był to również niekwestionowany triumf polskiej nauki, która mogła rozwijać się dzięki odzyskaniu niepodległości przez Państwo Polskie i kolejnymi osiągnięciami wzmacniać rodzące się struktury II Rzeczypospolitej. Od 2019 roku prehistoryczne pole górnicze w Krzemionkach jest pierwszym z komponentów Krzemionkowskiego Regionu Pradziejowego Górnictwa Krzemienia Pasiastego wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Począwszy od roku 2022 Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim – odpowiedzialne za znaczną część pola eksploatacyjnego w Krzemionkach – cieszy się opieką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dzięki wspólnemu prowadzeniu naszej jednostki z Powiatem Ostrowieckim.

W ramach obchodów jubileuszu nasza instytucja przygotowała szereg inicjatyw mających na celu propagowanie i ugruntowanie wiedzy o dorobku cywilizacyjnym dawnych mieszkańców ziem polskich. Główne obchody zaplanowane zostały w dniach 16 lipca – 17 września br. i objęły uroczystą inaugurację, promocję okolicznościowej monety kolekcjonerskiej emitowanej przez Narodowy Bank Polski oraz karty pocztowej wydawanej przez Pocztę Polską, warsztaty pn. Krzemionkowskie Spotkania z Epoką Kamienia, pokazy rekonstrukcyjne, laboratoria popularnonaukowe, inscenizację historyczną oraz wernisaż wystawy fotografii Franco Storti`ego pn. Megality, Ostrowiecki Festiwal Kultury Prehistorycznej i Antycznej oraz konferencję naukową. Dofinansowanie wydarzenia ze środków MKiDN pozwoliło nadać właściwy wymiar obchodom setnej rocznicy odkrycia krzemionkowskich kopalń. Była to szczególna okazja, by Krzemionki – Obiekt Światowego Dziedzictwa UNESCO i Pomnik Historii – zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994 roku – zyskały należną im uwagę ogółu społeczeństwa.

Projekt „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Św. realizuje projekt „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich” w ramach dofinansowania udzielonego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie: 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, dziedzina: kultura i sztuka. Opis projektu znajduje się tutaj.

Zadanie „Konserwacja mebli ze zbiorów Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim” 

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury 2020.

To top