Projekt POIiŚ

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Św. realizuje projekt „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich” w ramach dofinansowania udzielonego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie: 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, dziedzina: kultura i sztuka. 

wartość projektu: 15 988 083,76 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej: 7 766 361,29 zł

Zakres przedsięwzięcia obejmuje wykonanie robót budowlanych, elektrycznych oraz wykonanie wystaw. Roboty budowlane obejmują między innymi:

w Pałacu Wielopolskich: – remont dachu i schodów przy wejściach do budynku, prace renowacyjne ścian zewnętrznych i wewnętrzne, prace instalacyjno-montażowe instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznych i alarmowej, montaż nowych elementów świetlnych, alarmowych i osprzętu – roboty budowlane przy fundamentach (osuszanie fundamentów i murów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, ocieplenie fundamentów). – remont z uzupełnieniem części podłóg drewnianych. – wykonanie wentylacji mechanicznej. W Parku przy Pałacu Wielopolskich: – konserwacja istniejącego drzewostanu, usunięcie nasadzonych drzew niewpisujących się w styl charakterystyczny dla parku, – wykonanie ekspozycji ‚in situ’ dymarek odkrytych w parku pałacowym, – założenie trawników, wykonanie kanalizacji deszczowej, likwidacja niepotrzebnych nawierzchni asfaltowych, remont ogrodzenia, – wykonanie instalacji elektrycznych zewnętrznych.

W Rezerwacie Krzemionki: – roboty budowlane i budowlano-montażowe (Przebudowa ‚Domku Archeologa’, Rozbiórka budynków: administracyjnego, magazynu zbiorów, magazynowego, domku campingowego, digitalizacja podziemnej trasy turystycznej metodą skaningu, z możliwością jej wykorzystania podczas przygotowań do prac zabezpieczających, konserwacyjnych, sporządzania dokumentacji konserwatorskiej i górniczej, – roboty w zakresie poprawy bezpieczeństwa obiektów poprzez wykonanie zabezpieczeń alarmów, monitoringu, światłowodu i klimatyzacji w obiektach Muzeum i Rezerwatu, – przebudowa dwóch budynków nad szybami kopalnianymi (Zenon, Stefan) – wymiana konstrukcji, pokrycia dachowego, malowanie, izolacja przeciwwilgociowa, Przebudowa klatki schodowej wraz ze śluzą w szybie Zenon oraz śluzy i pokrywy klatki schodowej w szybie Stefan, inne zadania.

To top