RODO

Klauzula informacyjna dotycząca korespondencji prowadzonej z Muzeum Historyczno – Archeologicznym w Ostrowcu Świętokrzyskim

 1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Historyczno – Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim (dalej jako Muzeum), Sudół 135a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Z administratorem można skontaktować się pocztą elektroniczną: za pomocą adresu e-mail: sekretariat@krzemionki.info, telefonicznie na nr: 41 260 55 51 lub pisemnie, kierując korespondencję na adres siedziby administratora.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych za pomocą adresu e-mail: iod@muzeumostrowiec.pl.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia, obsługi i ewidencji korespondencji przychodzącej oraz wychodzącej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 lit. c) RODO – realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Muzeum (np. usługi informatyczne) oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na korespondencję, a po tym okresie przez czas wynikający z wymogów archiwalnych określonych w instrukcji kancelaryjnej oraz Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, a także prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Z tych uprawnień można skorzystać składając wniosek do Muzeum, lub wysyłając go pocztą elektroniczną lub tradycyjną.
 7. Ponadto w przypadku uznania przetwarzania za niezgodne z prawem, przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie Pani/Pana danych jest niezbędne, aby zrealizować Pani/Pana sprawę lub umożliwić prowadzenie komunikacji. Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością prowadzenia korespondencji lub załatwienia danej sprawy.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.

Klauzula informacyjna dotycząca umów zawieranych z Muzeum Historyczno – Archeologicznym w Ostrowcu Świętokrzyskim

 1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Historyczno – Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim (dalej jako Muzeum), Sudół 135a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Z administratorem można skontaktować się pocztą elektroniczną: za pomocą adresu e-mail: sekretariat@krzemionki.info, telefonicznie na nr: 41 260 55 51 lub pisemnie, kierując korespondencję na adres siedziby administratora.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych za pomocą adresu e-mail: iod@muzeumostrowiec.pl.
 3. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, której stroną są Państwo lub podmiot, który Państwo reprezentują oraz obsługi klientów i wystawiania dokumentów księgowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz wypełnienia obowiązków prawnych wynikających np. z przepisów o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Muzeum (np. usługi informatyczne) oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w szczególności przez czas trwania umowy oraz po jej zakończeniu przez czas wynikający z przepisów dotyczących archiwizacji oraz przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń wynikających z umowy.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, a także prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Z tych uprawnień można skorzystać składając wniosek do Muzeum, lub wysyłając go pocztą elektroniczną lub tradycyjną.
 7. Ponadto w przypadku uznania przetwarzania za niezgodne z prawem, przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a zarazem niezbędne i konieczne do zawarcia, jak i wykonania umowy. Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożnością zawarcia lub realizacji umowy.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego stosowanego w Muzeum Historyczno – Archeologicznym w Ostrowcu Świętokrzyskim

 1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Historyczno – Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim (dalej jako Muzeum), Sudół 135a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Z administratorem można skontaktować się pocztą elektroniczną: za pomocą adresu e-mail: sekretariat@krzemionki.info, telefonicznie na nr: 41 260 55 51 lub pisemnie, kierując korespondencję na adres siedziby administratora.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych za pomocą adresu e-mail: iod@muzeumostrowiec.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku są przetwarzane przez system monitoringu wizyjnego obejmujący obszar Muzeum (i teren do niego przyległe). Celem przetwarzania danych obejmujących Pani/Pana wizerunek jest zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i osobom przebywającym na terenie Muzeum oraz zabezpieczenia mienia, na podstawie art. 6 ust.  lit. c) RODO w związku z art. 22² § 1 Kodeksu pracy oraz w celu zabezpieczania zbiorów przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą zbiorów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w związku z art. 5 ust. 5 ustawy o muzeach.
 4. Zakresem monitoringu wizyjnego objęte są wejścia do budynku, korytarze, sale wystawowe, parking. Administrator przechowuje nagrania przez maksymalnie 30 dni od dnia nagrania.
 5. Osobie zarejestrowanej przez monitoring wizyjny, przysługuje m.in. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia w granicach określonych przepisami RODO.
 6. W przypadku uznania przetwarzania za niezgodne z prawem, przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 7. Rejestracja wizerunku następuje w sposób automatyczny wraz z wejściem w obszar monitorowany. Pomieszczenia i teren monitorowany oznaczone są w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków graficznych oraz stosownych informacji. 
 8. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.

Klauzula informacyjna dotycząca kandydatów do pracy w Muzeum Historyczno – Archeologicznym w Ostrowcu Świętokrzyskim

 1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Historyczno – Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim (dalej jako Muzeum), Sudół 135a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Z administratorem można skontaktować się pocztą elektroniczną: za pomocą adresu e-mail: sekretariat@krzemionki.info, telefonicznie na nr: 41 260 55 51 lub pisemnie, kierując korespondencję na adres siedziby administratora.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych za pomocą adresu e-mail: iod@muzeumostrowiec.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyłonienia kandydata, z którym zostanie nawiązana umowa. Podstawę prawną przetwarzania stanowią przepisy Kodeksu pracy, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO i art. 9 ust. 2 lit. b) RODO. Jeżeli przekażą Państwo pracodawcy również jakiekolwiek swoje dodatkowe dane osobowe, inne niż te, które są wymagane przepisami prawa, przetwarzanie tych dodatkowych danych będzie odbywało się wyłącznie z Pani/Pana inicjatywy i jedynie za Pani/Pana dobrowolną zgodą. Podstawą prawną przetwarzania takich danych osobowych będzie wówczas art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust 2 lit. a) RODO.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Muzeum (np. usługi informatyczne) oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 6 miesięcy od momentu obsadzenia stanowiska pracy, na które było prowadzone postępowanie rekrutacyjne. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest jedynie zgoda pracownika, dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia tej zgody.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, a także prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Z tych uprawnień można skorzystać składając wniosek do Muzeum, lub wysyłając go pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Nie wszystkie żądania będzie można zawsze zrealizować. Zakres przysługujących praw zależy bowiem od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych.
 7. Ponadto w przypadku uznania przetwarzania za niezgodne z prawem, przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie danych osobowych do rekrutacji jest obowiązkowe i wynika z przepisów Kodeksu pracy. Brak podania danych osobowych skutkował będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w rekrutacji. W zakresie danych osobowych, które byłyby przetwarzane na podstawie Państwa zgody, ich podanie jest dobrowolne.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.

Klauzula informacyjna dotycząca pracowników w Muzeum Historyczno – Archeologicznym w Ostrowcu Świętokrzyskim

 1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Historyczno – Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim (dalej jako Muzeum), Sudół 135a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Z administratorem można skontaktować się pocztą elektroniczną: za pomocą adresu e-mail: sekretariat@krzemionki.info, telefonicznie na nr: 41 260 55 51 lub pisemnie, kierując korespondencję na adres siedziby administratora.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych za pomocą adresu e-mail: iod@muzeumostrowiec.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • zawarcia i wykonania umowy o pracę, której jest Pani/Pan stroną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na pracodawcy np. prowadzenia akt osobowych pracownika i innej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, co znajduje podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 • wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez pracodawcę w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO,
 • realizacji wymogów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy oraz oceny zdolności pracownika do pracy, na podstawie w art. 9 ust. 2 lit. h) RODO.
  Jeżeli przekaże Pani/Pan pracodawcy również jakiekolwiek swoje dodatkowe dane osobowe, inne niż te, które są wymagane przepisami prawa, przetwarzanie tych dodatkowych danych będzie odbywało się wyłącznie z Pani/Pana inicjatywy i jedynie za Pani/Pana dobrowolną zgodą. Podstawą prawną przetwarzania takich danych osobowych będzie wówczas art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust 2 lit a) RODO.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Muzeum (np. usługi informatyczne) oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej).
 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zatrudnienia i zgodnie z okresem wymaganym przez kodeks pracy: 50 lat po ustaniu stosunku pracy (dla osób zatrudnionych przed 1 stycznia 2019), lub 10 lat po ustaniu stosunku pracy (dla osób zatrudnionych po 1 stycznia 2019). W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest jedynie zgoda pracownika, dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia tej zgody.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, a także prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Z tych uprawnień można skorzystać składając wniosek do Muzeum, lub wysyłając go pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Nie wszystkie żądania będzie można zawsze zrealizować. Zakres przysługujących praw zależy bowiem od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych.
 4. Ponadto w przypadku uznania przetwarzania za niezgodne z prawem, przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 5. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów Kodeksu pracy. Brak podania danych osobowych skutkował będzie brakiem możliwości nawiązania lub kontynuowania stosunku pracy. W zakresie danych osobowych, które byłyby przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, ich podanie jest dobrowolne.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.

Klauzula informacyjna dotycząca zamówień publicznych w Muzeum Historyczno – Archeologicznym w Ostrowcu Świętokrzyskim

 1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Historyczno – Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim (dalej jako Muzeum), Sudół 135a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Z administratorem można skontaktować się pocztą elektroniczną: za pomocą adresu e-mail: sekretariat@krzemionki.info, telefonicznie na nr: 41 260 55 51 lub pisemnie, kierując korespondencję na adres siedziby administratora.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych za pomocą adresu e-mail: iod@muzeumostrowiec.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania, przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji księgowo-podatkowej, a także dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, Podstawą przetwarzania danych osobowych są przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy Kodeks cywilny.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres 4 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym umowa została wykonana lub postępowanie o udzielenie Zamówienia zostało zakończone bez zawarcia umowy 
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, w szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu Prawo zamówień publicznych.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, do sprostowania danych osobowych, żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 
  Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
 1. Ponadto w przypadku uznania przetwarzania za niezgodne z prawem, przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z przepisów ustawy Pzp
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.

Klauzula informacyjna dotycząca użytkowników fanpage’a Muzeum Historyczno – Archeologicznym w Ostrowcu Świętokrzyskim na portalu Facebook

 1. Współadministratorami w odniesieniu do danych osobowych zawartych w zdarzeniach dotyczących działań osób w witrynach internetowych i aplikacjach użytkownika, które integrują narzędzia biznesowe Facebooka i dla których przetwarzania ADO i Facebook wspólnie określają środki i cele są: Muzeum Historyczno – Archeologicznym w Ostrowcu Świętokrzyskim, (dalej jako Muzeum), Sudół 135a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Z administratorem można skontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem: sekretariat@krzemionki.info, telefonicznie na nr: 41 260 55 51 l oraz Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@muzeumostrowiec.pl.
 3. Wspólne przetwarzanie danych obejmuje gromadzenie danych osobowych za pośrednictwem narzędzi biznesowych Facebooka oraz ich późniejsze przekazywanie Facebook Ireland w celu wykorzystania do celów określonych w sekcjach 2.a.iii do 2.a.v.1 regulaminu pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools/. W zależności od sytuacji, Muzeum lub Facebook Ireland pozostają niezależnym Administratorami danych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO w zakresie każdego Przetwarzania Danych osobowych z Danych z narzędzi biznesowych zgodnie z RODO, które nie podlega sekcjom 5.a.i oraz 5.a.ii. https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools/
 4. Dane osobowe- informacje o przetwarzaniu:
  Poprzez funkcjonowanie naszego fanpage’a zbieramy i przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych:
 • identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko, które nie jest przez nas w jakikolwiek sposób weryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwości danych); 
 • zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa wizerunek);
 • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage-użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne.
 • treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki niemu możemy dowiedzieć się o Państwa adresie e-mail, numerze telefonu oraz opisu, który Państwo zawarliście w związku z okolicznościami naszej korespondencji).
  Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami zostają przetwarzane tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność. Państwa aktywność związana z korzystania z naszego fanpage’a nie będzie archiwizowana poza serwisem Facebook.
 1. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych, to:
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda, którą wyraża Pani/Pan poprzez dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO – jeśli nasza relacja z Panią/Panem dotyczy możliwości/ chęci zawarcia współpracy oraz ustalenia ich warunków. Np. chęć użytkownika na skorzystanie z usług, które prowadzimy w związku z wykonywaną działalnością.
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO- jeśli nasza relacja z Panią/Panem dotyczy innych niż wskazanych w punkcie wyżej interesów administratora.

  Informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą przechowywane przez okres 24 miesięcy lub do momentu wniesienia sprzeciwu. W przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora. Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka.
 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) lub b) RODO
 • prawo dostępu do treści danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,

  Jeżeli podstawią prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO:
 • prawo dostępu do treści danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

  Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit e) lub f) RODO:
 • prawo dostępu do treści danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

  W przypadku żądań odnośnie wizerunku prosimy o wskazanie konkretnego zdjęcia.
  Facebook Ireland odpowiada za zapewnienie egzekwowania praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 15-20 RODO w odniesieniu do danych osobowych przechowywanych przez Facebook Ireland po Wspólnym przetwarzaniu. Więcej informacji https://www.facebook.com/about/privacy.
 1. Jeśli dopatrzy się Pani/Pan naruszeń co do przestrzegania ochrony danych osobowych z naszej strony, istnieje możliwość wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 2. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez facebook: https://www.facebook.com/about/privacy
To top