Regulamin zwiedzania – Pałac Wielopolskich

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/2022 Dyrektora Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Regulamin zwiedzania Pałacu Wielopolskich w Częstocicach – oddziału MHA

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin zwiedzania Pałacu Wielopolskich w Częstocicach – oddziału MHA określa zasady zwiedzania ekspozycji prezentowanych w Pałacu.
 2. Oddział czynny jest codziennie, oprócz poniedziałku. We wtorki można zwiedzać Oddział bezpłatnie.

Szczegółowe informacje dotyczące dni i godzin otwarcia podawane są do wiadomości na stronie internetowej www.muzeumostrowiec.pl/palac-wielopolskich/

Muzeum nieczynne jest dla zwiedzających 1 i 6 stycznia, pierwszego i drugiego dnia Świąt Wielkanocnych, 1 i 11 listopada, 24, 25, 26 i 31 grudnia.

 • Muzeum zastrzega sobie prawo do zamknięcia obiektu lub wprowadzenia ograniczeń w zwiedzaniu bez wcześniejszego uprzedzenia w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa lub względami organizacyjnymi.

§ 2

Organizacja zwiedzania

 1. Zwiedzanie Muzeum odbywa się w dniach i godzinach otwarcia oddziału wyłącznie z przewodnikiem lub pracownikiem Muzeum. Dla grup zorganizowanych wymagana jest wcześniejsza rezerwacja.
 2. Turyści mogą poruszać się wyłącznie w miejscach udostępnionych do zwiedzania przez Muzeum i na warunkach określonych w regulaminie zwiedzania.
 3. Teren Pałacu Wielopolskich w Częstocicach oraz otaczającego go parku podlega ochronie prawnej ze względu na wpis do rejestru zabytków. Znajdujące się na nim obiekty stanowią integralną, chronioną prawem całość. Zabrania się przemieszczania, wynoszenia oraz niszczenia jakichkolwiek obiektów znajdujących się na terenie Muzeum.
 4. Zwiedzanie Pałacu możliwe jest po okazaniu ważnego biletu wstępu lub dokumentu uprawniającego do wstępu bezpłatnego. Zwiedzanie parku otaczającego Pałac jest możliwe w dniach i w godzinach otwarcia oddziału i nie podlega biletowaniu i innym dodatkowym opłatom.
 5. Bilet wstępu do Muzeum uprawnia do zwiedzania wystaw stałych i czasowych eksponowanych w oddziale.
 6. Czas zwiedzania to ok. 1 godzina.

§ 3

Postanowienia porządkowe

 1. Zaleca się liczebność grup zwiedzających Muzeum do 30 osób. W przypadku większej liczby osób konieczne jest dzielenie na mniejsze grupy.
 2. Osoby, które nie ukończyły 12 lat oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie mogą zwiedzać Muzeum tylko pod opieką osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za osoby oddane im pod opiekę i za szkody przez nie wyrządzone.
 3. Podczas zwiedzania Muzeum możliwe jest fotografowanie i filmowanie dla celów prywatnych. Wykorzystanie fotografii i filmów do celów komercyjnych, bez zgody Muzeum jest zabronione. Fotografowanie jest dozwolone tylko bez użycia lampy błyskowej.
 4. Do Muzeum nie wolno wprowadzać ani wnosić zwierząt. Wyjątek stanowią psy przewodnicy osób niewidomych i słabowidzących. W trakcie zwiedzania istnieje możliwość oddania zwierząt niestanowiących zagrożenia pod opiekę pracowników Muzeum.
 5. Do Muzeum nie wolno wnosić bagaży z wyjątkiem bagażu podręcznego. Za bagaż podręczny uważa się bagaż o maksymalnych wymiarach 35 cm x 20 cm x 20 cm. Plecaki, torby, walizki oraz pozostałe bagaże o większych gabarytach należy pozostawić w autokarach i samochodach lub w wyznaczonych do tego miejscach na terenie Muzeum.
 6. Na terenie Muzeum zabrania się pozostawiania bez opieki bagażu lub innych przedmiotów mogących prowadzić do zakłóceń funkcjonowania ruchu turystycznego. Bagaże i przedmioty pozostawione bez opieki zostaną usunięte i zneutralizowane na koszt osób pozostawiających ww. przedmioty.
 7. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na jego terenie.
 8. Teren Muzeum jest monitorowany oraz chroniony całodobowo przez służby ochrony.
 9. Zabronione jest wnoszenie na teren Muzeum wszelkiej broni, amunicji, materiałów pirotechnicznych, wybuchowych, łatwopalnych, toksycznych, alkoholu i innych środków odurzających, a także wszelkich przedmiotów i środków mogących zagrażać życiu, zdrowiu oraz bezpieczeństwu osób i mienia, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów szczegółowych. O możliwości wniesienia przedmiotów nieobjętych tym regulaminem decydują: Dyrektor i wyznaczeni pracownicy Muzeum.
 10. Na terenie Muzeum zabrania się spożywania alkoholu oraz innych substancji odurzających, palenia tytoniu i używania papierosów elektronicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi.
 11. Przewodnik ma prawo odmówić oprowadzania osobie nietrzeźwej.
 12. W trakcie zwiedzania Muzeum należy bezwzględnie stosować się do poleceń przewodników i innych pracowników Muzeum.
 13. Muzeum przystosowane jest do zwiedzania przez osoby niepełnosprawne.

§ 4

Bilety wstępu

 1. Zwiedzanie Muzeum jest płatne.
 2. Ulgi dotyczące wstępu do Muzeum oraz zasady nieodpłatnego zwiedzania określa artykuł nr 10 Ustawy o muzeach z 21 listopada 1996r. Dz. U. 1997 Nr 5 poz. 24.
 3. Kasa przyjmuje opłaty uiszczane w PLN oraz akceptuje karty płatnicze. Nie ma możliwości zakupu biletów online.
 4. Ceny biletów wstępu do Muzeum określone są w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 14/2022.
 5. Zwiedzającemu, w uzasadnionych przypadkach, przysługuje prawo zwrotu biletu lub wykorzystania biletu w innym terminie.

§ 5

Rezerwacja zwiedzania

 1. Rezerwacji zwiedzania dokonuje się telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście w kasie Muzeum. Numery telefonów, adresy mailowe podane są na stronie internetowej Muzeum: www.muzeumostrowiec.pl/palac-wielopolskich/. Rezerwacja i sprzedaż biletów możliwa jest pod warunkiem dostępności miejsc.
 2. Rezygnacji z rezerwacji zwiedzania należy dokonywać przynajmniej na godzinę przed planowanym przyjazdem.
 3. Kasa Muzeum może wystawić fakturę po uprzednim poinformowaniu o potrzebie wystawienia faktury i podaniu niezbędnych danych.

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Muzeum zastrzega sobie prawo do nakazania opuszczenia obiektu przez osoby naruszające porządek publiczny lub świadomie i w sposób rażący łamiących zasady niniejszego regulaminu.
 2. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za wypadki wynikające ze stanu zdrowia lub umyślnego działania Zwiedzającego.
 3. Bez zgody Dyrektora, na terenie Muzeum, zabronione jest prowadzenie działalności handlowej oraz promocyjnej.
 4. Wszelkie uwagi, skargi i wnioski należy zgłaszać bezpośrednio na stanowisku kasowym lub na adres siedziby głównej Muzeum: Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim, Sudół 135 a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
 5. Zakup biletu wstępu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
To top