Badania nieinwazyjne na terenie gminy Ćmielów – prośba do mieszkańców

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Ćmielów!

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim planuje w ciągu najbliższych trzech lat przeprowadzenie na obszarze Krzemionkowskiego Regionu Prehistorycznego Górnictwa Krzemienia Pasiastego – dobra światowego dziedzictwa UNESCO kompleksowej dokumentacji konserwatorskiej i nieinwazyjnych badań archeologicznych. Planowane prace są elementem prowadzonej przez naszą instytucję merytorycznej opieki nad jednym z najciekawszych i najważniejszych na świecie zespołów stanowisk pradziejowego górnictwa krzemienia oraz związanego z nim osadnictwa. Wynikają one również z realizacji zapisów decyzji wpisowej Komitetu Światowego Dziedzictwa oraz przygotowanego w 2018 roku Planu Ochrony miejsca światowego dziedzictwa.

Zakładane przez Muzeum działania będą polegały na przeprowadzeniu różnego rodzaju badań i dokumentacji wykonywanych przy użyciu technik teledetekcyjnych. W podstawowym zakresie będą to badania powierzchniowe, polegające na odnotowywaniu informacji o odkrytych na powierzchni luźnych zabytkach archeologicznych oraz geofizyczne, w trzech podstawowych, stosowanych w archeologii technikach – prospekcji magnetycznej, elektrooporowej i georadarowej. W wypadku nawiązania współpracy z innymi, wyspecjalizowanymi instytucjami badawczymi zakres tych działań może być rozszerzony o fotografię lotniczą, analizy spektralne, techniki satelitarne i dronowe. Są one w swoim założeniu nieinwazyjne, czyli nie powodują w żaden sposób naruszenia gruntu, jak klasyczne, kojarzone powszechnie z archeologią badania wykopaliskowe. Nie są to także prace w jakiejkolwiek formie uciążliwe dla właścicieli lub dzierżawców, gdyż będą prowadzone poza okresem wzrostu i zbioru upraw rolnych, czyli nie będą wpływać w żaden sposób na sposób użytkowania tych gruntów. Dokumentacja będzie sporządzana ze środków publicznych (własnych Muzeum i grantów naukowych), nie generując kosztów, które mogliby ponieść właściciele nieruchomości czy samorząd lokalny. Wyniki prac będą sukcesywnie publikowane w mediach oraz prezentowane na różnego rodzaju forach popularnych i naukowych.

W ramach planowanych działań chcemy również dokonać opracowania i zaprezentować w różnej formie posiadane przez nas (i inne instytucje) zbiory archeologiczne pochodzące z terenu Gminy Ćmielów. Są to w dużej mierze zabytki o wartości wyjątkowej, przynajmniej w skali ogólnopolskiej. Pragniemy nadmienić również, że Muzeum na początku bieżącego roku włączyło się do inicjatywy jednego z lokalnych stowarzyszeń działających na terenie Gminy Ćmielów, polegającej na przygotowaniu oznaczenia i promocję obecnych tu miejsc światowego dziedzictwa. Wszystkie wymienione działania mają na celu zachowanie bezcennych zabytków archeologicznych dla przyszłych pokoleń oraz służą zwiększeniu możliwości jego wykorzystywania przez lokalną społeczność.

Dlatego też Muzeum Historyczno-Archeologiczne zwraca się do Państwa z prośbą o życzliwe odniesienie się do planowanej inicjatywy prowadzonej non profit i pro publico bono. Szczególnie kierujemy ją do tych z Państwa, którzy są właścicielami działek leżących w obrębie poszczególnych komponentów dobra światowego dziedzictwa, czyli kopalń „Krzemionki” i „Borownia” oraz osady na wzgórzu „Gawroniec”. W następnej kolejności będziemy się bowiem zwracać do każdego z Państwa z prośbą o wyrażenie zgody na przeprowadzenie badań i dokumentacji na należącym do Was terenie.

To top