Regulamin zwiedzania – Krzemionki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/2021 Dyrektora Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Regulamin zwiedzania Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin zwiedzania Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki określa zasady zwiedzania następujących obiektów: wystaw, rekonstrukcji pradziejowej osady i podziemnej trasy turystycznej prezentującej prehistoryczne kopalnie krzemienia pasiastego.
 2. Kopalnie są zamkniętym zakładem górniczym i podlegają przepisom ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz.1064 z późn.zm.).
 3. Muzeum czynne jest codziennie, oprócz wtorku. W poniedziałki można zwiedzać Muzeum bezpłatnie. Ostatnie wejście tego dnia odbywać się będzie o godzinie 13.30 (bezpłatne zwiedzanie Muzeum obowiązywać będzie od sierpnia 2021 r.). Muzeum będzie nieczynne we wtorki od sierpnia 2021 r.

Muzeum czynne jest w następujących godzinach:

kwiecień i październik – poniedziałek 10.00 – 16.00, środa-niedziela 9.00 – 17.00

od listopada do marca – poniedziałek 10.00 – 16.00, środa-niedziela 8.00 – 16.00

od maja do września – poniedziałek 10.00 – 16.00, środa-piątek 9.00-18.00; sobota-niedziela 10.00 – 18.00

Muzeum nieczynne jest dla zwiedzających 1 stycznia, 6 stycznia, pierwszego i drugiego dnia Świąt Wielkanocnych, 1 listopada, 25 i 26 grudnia.

Szczegółowe informacje dotyczące dni i godzin otwarcia podawane są do wiadomości na stronie internetowej www.krzemionki.pl.

 • Muzeum zastrzega sobie prawo do zamknięcia obiektu lub wprowadzenia ograniczeń w zwiedzaniu bez wcześniejszego uprzedzenia w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa lub względami organizacyjnymi.

§ 2.

Organizacja zwiedzania

 1. Zwiedzanie Muzeum odbywa się po uprzedniej rezerwacji, tylko i wyłącznie z przewodnikiem lub pracownikiem Muzeum. Odłączanie się od grupy i samowolne zwiedzanie jest surowo zabronione.
 2. Turyści mogą poruszać się wyłącznie w miejscach udostępnionych do zwiedzania przez Muzeum i na warunkach określonych w regulaminie zwiedzania.
 3. Teren Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki podlega ochronie prawnej ze względu na wpis do rejestru zabytków, a także ze względu na ulokowanie na obszarze Rezerwatu Przyrody „Krzemionki Opatowskie”. Zabrania się naruszania stanu istniejącego struktur zabytkowych oraz elementów przyrodniczych obecnych na terenie Muzeum.
 4. Zwiedzanie Muzeum możliwe jest po okazaniu ważnego biletu wstępu lub dokumentu uprawniającego do wstępu bezpłatnego.
 5. Bilet wstępu do Muzeum uprawnia do zwiedzania wystaw, trasy podziemnej oraz zrekonstruowanej pradziejowej osady.
 6. Temperatura powietrza w podziemiach eksponujących neolityczne kopalnie krzemienia pasiastego wynosi 7-9 °C.
 7. Czas zwiedzania to ok. 1,5 – 2 godziny.

§ 3.

Postanowienia porządkowe

 1. Zaleca się liczebność grup zwiedzających Muzeum do 25 osób.
 2. Osoby, które nie ukończyły 12 lat oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie mogą zwiedzać Muzeum tylko pod opieką osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za osoby oddane im pod opiekę i za szkody przez nie wyrządzone.
 3. Podczas zwiedzania Muzeum możliwe jest fotografowanie i filmowanie dla celów prywatnych. Wykorzystanie fotografii i filmów do celów komercyjnych, bez zgody Muzeum jest zabronione. Fotografowanie w podziemiach jest dozwolone tylko bez użycia lampy błyskowej.
 4. Do Muzeum nie wolno wprowadzać ani wnosić zwierząt. Wyjątek stanowią psy przewodnicy osób niewidomych i słabowidzących. W trakcie zwiedzania istnieje możliwość oddania zwierząt niestanowiących zagrożenia pod opiekę pracowników Muzeum.
 5. Do Muzeum nie wolno wnosić bagaży z wyjątkiem bagażu podręcznego. Za bagaż podręczny uważa się bagaż o maksymalnych wymiarach 35 cm x 20 cm x 20 cm. Plecaki, torby, walizki oraz pozostałe bagaże o większych gabarytach należy pozostawić w autokarach i samochodach lub w wyznaczonych do tego miejscach na terenie Muzeum.
 6. Na terenie Muzeum zabrania się pozostawiania bez opieki bagażu lub innych przedmiotów mogących prowadzić do zakłóceń funkcjonowania ruchu turystycznego. Bagaże i przedmioty pozostawione bez opieki zostaną usunięte i zneutralizowane na koszt osób pozostawiających ww. przedmioty.
 7. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na jego terenie.
 8. Do podziemi eksponujących prehistoryczne kopalnie krzemienia pasiastego prowadzą kręte schody, dlatego też nie zaleca się zwiedzania kopalń kobietom w zaawansowanej ciąży oraz osobom odczuwającym silny dyskomfort przy przebywaniu w ograniczonej przestrzeni.
 9. Ze względu na kręte schody, o których mowa w punkcie 8, wymagane jest pozostawienie wózków dziecięcych w miejscach do tego wyznaczonych na terenie Muzeum.
 10. Teren Muzeum jest monitorowany oraz chroniony całodobowo przez służby ochrony.
 11. Zabronione jest wnoszenie na teren Muzeum wszelkiej broni, amunicji, materiałów pirotechnicznych, wybuchowych, łatwopalnych, toksycznych, alkoholu i innych środków odurzających, a także wszelkich przedmiotów i środków mogących zagrażać życiu, zdrowiu oraz bezpieczeństwu osób i mienia, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów szczegółowych. O możliwości wniesienia przedmiotów nieobjętych tym regulaminem decydują: Dyrektor i wyznaczeni pracownicy Muzeum.
 12. Na terenie Muzeum zabrania się spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz używania papierosów elektronicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi.
 13. Przewodnik ma prawo odmówić oprowadzania osobie nietrzeźwej.
 14. W trakcie zwiedzania Muzeum należy bezwzględnie stosować się do poleceń przewodników i innych pracowników Muzeum.
 15. Muzeum przystosowane jest do zwiedzania przez osoby niepełnosprawne. W przypadku zwiedzania trasy podziemnej przez osoby poruszające się na wózkach, należy poinformować o tym fakcie przy rezerwacji zwiedzania.

§ 4.

Bilety wstępu

 1. Zwiedzanie Muzeum jest płatne.
 2. Ulgi dotyczące wstępu do Muzeum oraz zasady nieopłatnego zwiedzania określa artykuł nr 10 Ustawy o muzeach z 21 listopada 1996r. Dz. U. 1997 Nr 5 poz. 24.
 3. Kasy przyjmują opłaty uiszczane w PLN oraz akceptują karty płatnicze. Nie ma możliwości zakupu biletów online.
 4. Ceny biletów wstępu do Muzeum określone są w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 12/2021.
 5. Zwiedzającemu, w uzasadnionych przypadkach, przysługuje prawo zwrotu biletu lub wykorzystania biletu w innym terminie.

§ 5.

Rezerwacja zwiedzania

 1. Rezerwacji zwiedzania dokonuje się telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście w kasie Muzeum. Numery telefonów, adresy mailowe podane są na stronie internetowej Muzeum www.muzeumostrowiec.pl/krzemionki.
 2. Rezerwacja i sprzedaż biletów możliwa jest pod warunkiem dostępności miejsc.
 3. Rezygnacji z rezerwacji zwiedzania należy dokonywać przynajmniej na godzinę przed planowanym przyjazdem.
 4. Kasa Muzeum może wystawić fakturę po uprzednim poinformowaniu o potrzebie wystawienia faktury i podaniu niezbędnych danych.

§ 6.

Postanowienia końcowe

 1. Muzeum zastrzega sobie prawo do nakazania opuszczenia obiektu przez osoby naruszające porządek publiczny lub świadomie i w sposób rażący łamiących zasady niniejszego regulaminu.
 2. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za wypadki wynikające ze stanu zdrowia lub umyślnego działania Zwiedzającego.
 3. Bez zgody Dyrektora, na terenie Muzeum, zabronione jest prowadzenie działalności handlowej oraz promocyjnej.
 4. Wszelkie uwagi, skargi i wnioski należy zgłaszać bezpośrednio na stanowisku kasowym lub na adres Muzeum: Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim, Sudół 135 a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
 5. Zakup biletu wstępu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 12/2021 Dyrektora Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Ceny biletów obowiązujących na wystawę stałą, podziemną trasę turystyczną i rekonstrukcję pradziejowej osady w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki:

 • 35 zł – bilet normalny
 • 22 zł – bilet ulgowy
 • bilety rodzinne – 80 zł (2+1) i 90 zł (2+2)

Warunki uzyskania ulgi w opłacie za wstęp określone są w art.10 Ustawy o muzeach. Bilet ulgowy przysługuje m.in. uczniom, studentom, osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, kombatantom, a także posiadaczom Karty Dużej Rodziny.

Bezpłatny wstęp do Muzeum przysługuje m.in. dzieciom do 7. roku życia i pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów.

W cenie biletu zawarta jest opłata za przewodnika. Zwiedzanie odbywa się tylko z przewodnikiem

To top