Tajemnice Krzemionek

  • Rzeczywisty zasięg poszczególnych typów kopalń w obrębie pola górniczego nie jest dobrze rozpoznany. Modele pola eksploatacyjnego sporządzone przez badaczy są hipotetyczne. Nie wiadomo, gdzie znajdowały się pierwsze szyby i jak dokładnie postępowała eksploatacja złoża. Kolejne pytania budzi problem datowania i przynależności kulturowej poszczególnych kopalń.
  • Nie ma pewności, jak jest dokładna liczba szybów na terenie pola górniczego. Nie wiadomo, jaki jest stan podziemnych wyrobisk w słabo rozpoznanych częściach pola górniczego. Kopalnie filarowo-komorowe wymagają dalszych badań i rozpoznania.
  • Wiele pytań rodzi kwestia metod pracy pradziejowych górników. Nie wiemy, czy praca w kopalniach była procesem ciągłym, czy też odbywała się etapami. Wydajność pracy ówczesnych górników również nie jest znana.
  • Potwierdzenia wymaga hipoteza mówiąca, że w czasie obróbki krzemienia stosowano technikę jego ogrzewania.
  • Nie odkryto dotąd żadnych śladów po czasowych obozowiskach górników pracujących na terenie kopalń. 
  • Nie odkryto dotychczas żadnych nowych komór podziemnych i rysunków związanych z religią neolitycznych górników.
  • Wiele pytań rodzą kwestie handlu, transportu i dystrybucji siekier z krzemienia pasiatego wytwarzanych w Krzemionkach. 
  • Związki górników pracujących w kopalniach w Krzemionkach z ludnością okolicznych osad w dolinie Kamiennej i na Wyżynie Sandomierskiej wymagają dalszych badań. Osadnictwo związane z kopalniami jest tylko częściowo rozpoznane. 
  • Dalszych badań wymagają słabo rozpoznane kwestie osadnictwa, życia codziennego i obrządku pogrzebowego górników działających w Krzemionkach.
To top