Zbiory

Muzeum Archeologiczne i Rezerwat „Krzemionki” gromadzi zabytki archeologiczne i prowadzi własną działalność badawczą, obejmującą głównie region dorzecza środkowej i dolnej Kamiennej.

Z racji sprawowania opieki nad kompleksem pradziejowych kopalń krzemienia pasiastego w Krzemionkach, największy zbiór zabytków związany jest z górnictwem i przetwórstwem krzemienia w neolicie i wczesnej epoce brązu. Poza tym, zgromadzone muzealia reprezentują wszystkie epoki, od najstarszych śladów bytności człowieka na tym terenie w starszej epoce kamienia (paleolicie), po czasy nowożytne. Na szczególną uwagę zasługują zabytki pochodzące ze słynnych stanowisk archeologicznych: „Gawroniec” w Ćmielowie (osiedle kultury pucharów lejkowatych) oraz „Chmielów Piaskowy” (cmentarzysko kultury przeworskiej). Równie interesujące są brązowe ozdoby binoklowate ze skarbu z Przeuszyna czy kolekcja różnych form kloców starożytnego żużla żelaznego.

Muzealia pochodzą głównie z badań terenowych, powierzchniowych i wykopaliskowych oraz z interwencji po otrzymanych zgłoszeniach. Liczną grupą zabytków są obiekty przekazane do muzeum w formie darów przez osoby prywatne.

Regulamin przekazywania zabytków archeologicznych

To top